คุณค่าและความสำคัญของโบราณสถาน

โบราณสถานทุกแห่งมีคุณค่าและความสำคัญด้านต่างๆ  ดังนี้

๑.  ด้านเอกลักษณ์  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่แสดงการรับรู้ หรือความเข้าใจถึงที่มา สถานที่ตั้ง  ชนชาติ  ความเชื่อ  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  หรือประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ  ตัวอย่างเช่น  พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช  เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช  ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและชาวใต้  เป็นต้น

๒.  ด้านวิชาการ    เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตเป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม  ซึ่งเป็นเครื่องแสดงประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ของชุมชน  ของชาติ  รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต  เช่น  โบราณสถานในเมืองโบราณสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ  ทางโบราณคดี  เป็นต้น

๓.  ด้านเศรษฐกิจ  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนและของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม   จากการที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  สร้างกิจกรรมต่างๆ  อันสืบเนื่องจากการท่องเที่ยว  พร้อมๆ  กับการศึกษาหาความรู้  ตัวอย่างเช่น  อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  เป็นต้น

๔.  ด้านการใช้สอย  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่สามารถนำมาใช้งานได้ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ  การเปลี่ยนแปลง  หรือการรื้อทำลายโบราณสถานนั้น  ตัวอย่างเช่น  ศาลากลางเก่าจังหวัดราชบุรี  หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)    ปัจจุบันใช้เป็นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถาน และจวนเรซิดังกัมปอร์ต จังหวัดตราด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

๕.  ด้านสังคม  เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  เป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคม  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม  ตัวอย่างเช่น  มัสยิดกรือเซะ  จังหวัดปัตตานี  พระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่  พระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นต้น

๖.  ด้านการเมือง   เป็นคุณค่าของโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์  การกำหนดขอบเขตหรือการรักษาอธิปไตย  และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งชาติ  ตัวอย่างเช่น  วัดชลธาราสิงเห  หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญในการกำหนดแบ่งเขตแดนระหว่างไทย – อังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น

๗. ด้านสุนทรียภาพ  เป็นคุณค่าความงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  เช่น  วัดพระบรมธาตุไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วัดพระสิงห์  จังหวัดเชียงใหม่  วัดใหญ่สุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี                หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นต้น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: